Malayalam Aksharamala

Vowels (സ്വരങ്ങൾ svaram)

Consonants (വ്യഞ്ജനങ്ങൾ vyanjanam)

Posted in Ente Keralam.